Üstünlikli elektron söwda işini nädip alyp barmaly: Semalt-dan maslahatlar

Elektron telekeçilik işini açandan soň, onuň üstünligi köp faktorlara bagly bolup, köpüsi SEO-da aýlanýar. Önümleri saýlamak, ýer tapmak, web sahypasyny döretmek, SEO we marketing strategiýalaryny ösdürmek we ş.m. ýaly köp sanly çylşyrymlylyk sebäpli köp adam elektron söwdada işlemek kyn.

Bu sanly döwürde elektron söwda sahypalary gaty köp. Gözlegçi bolanyňyzda haýsy sahypany açmalydygyny bilmek kyn. “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jek Miller, elektron söwda işiňize oňyn täsir edip biljek birnäçe SEO öndürijilik faktoryny açýar.

Elektron söwda dükany açmak

Elektron telekeçilik işini açanyňyzda, bäsdeşligi pes bolan dar ýeri saýlamak gowy. Uly maksatly ýerler, Alibaba we Amazon ýaly eýýäm döredilen dükanlardan gaty güýçli bäsdeşlik başdan geçirýär. SEO-da üstünlik gazanmak kyn bolup biler, sebäbi sahypaňyzyň abraýy olaryň abraýyna we synlaryna laýyk gelmeýär. Şeýle iş modelinde gowy çykyş etmek üçin:

  • Marketeterlik bilim we bazaryň derňewi
  • Onlaýn marketing we elektron söwda endikleri
  • Şahamçalar ýaly önümleriňizi ygtybarly üpjün ediji we
  • Has köp tejribe toplamak we birnäçe gural üçin tölemek üçin maýa

Niş tapyjy we Google AdWords ýaly ýönekeý awtomatlaşdyryş gurallary, web mazmunyňyzda ulanjak açar sözler bilen bir hatarda ýer barada birnäçe gözleg geçirmäge kömek edip biler. Dar maksatly mahabatlar, “Facebook” mahabaty ýaly awtomatiki usullar arkaly nyşana alýan ýeriňize girýän adamlara ýetmäge kömek edip biler.

Açylýan ýüküň güýjüni ulanyň

Sanly marketologlaryň köpüsi ýük daşamagy ulanmagy makul bilýärler, sebäbi bu inwentar ýöretmek ýa-da harytlar bilen iş salyşmak zerurlygyny aradan aýyrýar. Harydy alyjy tarapyndan web sahypaňyzda iberilýän salgy salgysyna gönüden-göni iberýärler. Netijede, zähmet bölünişi we hünärmenlik bar. Her bir tarap, eden işlerine gowy gatnaşýar. Sanly marketolog hökmünde bu opsiýa önüm satyn almagyň ýerine SEO ýaly onlaýn marketingde ýöriteleşmek üçin giň mümkinçilik döredip biler. Şeýle-de bolsa, gaýtadan eltip bermek az sanly çäklendirmeler bilen gelýär. Mysal üçin, girdeji çäkleri gaty pes we satyjy önümlere özleri seretmeýär.

Önümçilik kompaniýalary sarp edijilere baryp bilerler

Esasy işi önüm öndürýän kompaniýalar üstünlikli elektron söwda web sahypalaryndan peýdalanyp bilerler. Marka öndürýän we satýan islendik iş:

  • Önümleri sarp edijilere satmak üçin web sahypasyny açyň
  • Markalaryny Amazon ýaly köp önümiň bazarlarynda satyň
  • Işi esasy bölegi döwmek ýa-da satýanlara we lomaý satyjylara satyň
  • Aboveokardaky usullaryň ikisiniň ýa-da hemmesiniň utgaşmasy

Önümçilik kärhanalaryna başlamak we işlemek kyn. Şonuň üçin sanly marketolog üçin dürli ugurlardan önüm çykarmak we özboluşly marka döretmek zerurdyr.

Elektron söwda köp mümkinçilikleri bolan giň ugur. Köp telekeçiler sanly marketingiň çäksiz potensialyny bilýärler, ýöne ony doly ulanmakda kynçylyk çekýärler. Mysal üçin, dürli täjirçilik web sahypalary giň internetden müşderi tapmakda kynçylyk çekýärler. Aboveokardaky sanly marketing maslahatlaryny ulanyp, üstünlikli elektron söwda işini onlaýn alyp bilersiňiz we uzak möhletli ösüşi saklap bilersiňiz.

mass gmail